24 czerwca 2024

Blue-Bell – porady dla Ciebie!

Praktyczne porady do stworzenia swojego wymarzonego domu. Napisz do nas, a postaramy się pomóc.

Co to jest i jak obliczyć koszty uzyskania przychodu?

3 min read
Mężczyzna oblicza koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu definiowane są jako wydatki ponoszone przez podatnika w celu uzyskania przychodów z danego źródła, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu wpływa na podatki, jakie należy zapłacić w Urzędzie Skarbowym. Koszty uzyskania przychodu wykazywane są w sekcji D PIT-37 lub w sekcji E w PIT-36.

Źródła uzyskania przychodu

Przychód określany jest jako wszystkie wartości pieniężne, które otrzymujemy z różnych źródeł wskazanych w ustawie. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje przychodów: przychody ze sprzedaży, przychody finansowe i przychody operacyjne.
Do najważniejszych rodzajów przychodów zalicza się:

  • stosunek pracy, stosunek służbowy, członkostwo w spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • emeryturę lub rentę,
  • działalność wykonywaną osobiście,
  • działy specjalnej produkcji rolnej,
  • prawa autorskie,
  • kapitały majątkowe i pieniężne,
  • dzierżawa, najem i inne umowy o posobnym charakterze,
  • odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • inne źródła wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak oblicza się koszty uzyskania przychodu?

Aby obliczyć koszty uzyskania przychodów, należy wiedzieć dokładnie czym są przychody. Są to wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, wartość pieniężna świadczeń przekazywana w naturze lub też ich równowartość. Do przychodów zalicza się przede wszystkim wynagrodzenia, nagrody różnego rodzaju oraz dodatki i inne elementy, które określa ustawa. Na etapie ustalania zaliczki na podatek z wynagrodzenia pracownika, pracodawca jako płatnik określa koszty uzyskania przychodów poprzez ryczałt. Wysokość kosztów została określona w ustawie o podatku dochodowym. Podstawowa stawka kosztów pracowniczych wynosi 250zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 3000 zł rocznie. Stawka ta dotyczy pracowników zamieszkujących miejscowość, w której pracuje. W przypadku, gdy zakład pracy mieści się poza miejscem zamieszkania oraz pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę używa się tzw. podwyższonych kosztów. Jest to kwota 300 zł miesięcznie i nie więcej niż 3600 zł na rok. W sytuacji gdy stawki te są niższe niż te przeznaczone na dojazdy do miejsca pracy w zeznaniu PIT wskazać można wydatki faktyczne.

Działalność gospodarcza a koszty uzyskania przychodów

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obliczenie kosztów uzyskania przychodu wygląda inaczej. Koszty uzyskania przychodu mają wpływ na wysokość dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej. Istnieją trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej: na zasadach ogólnych, według stawki liniowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W zależności od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania obliczenie kosztów uzyskania przychodu wygląda inaczej. Dla podatników stosujących opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, przepisy nie wskazują konkretnie jakie mogą być koszty uzyskania przychodu. Wpływ na obliczenie kosztów ma rodzaj przychodów i cel w jakim przedsiębiorca ponosi wydatki. W praktyce do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć wszystkie wydatki jakie ponosi w celu uzyskania przychodu. Przedsiębiorca musi udowodnić poniesione koszty za pomocą faktury, rachunku lub innego wiarygodnego dokumentu księgowego.
Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania. Przedsiębiorca będący na ryczałcie płaci podatki od przychodu, wobec czego nie ma możliwości pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu. Podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów jedynie wydatki określone w ustawie o PIT, takie jak składki społeczne, jeżeli nie zostały one odliczone od dochodu.

Dwa stosunki pracy

W sytuacji gry pracownik jest zatrudniony na dwóch etatach u różnych pracodawców, określa się go mianem wieloetatowca. W takim przypadku zastosowanie mają inne stawki kosztów uzyskania przychodów. Gdy zakłady pracy znajdują się w tej samej miejscowości, w której pracownik mieszka, koszty uzyskania przychodów wynoszą 4500 złotych na rok. Jeśli natomiast pracownik mieszka poza miejscem zakładów pracy, w których jest zatrudniony, koszty uzyskania przychodów wynoszą 5400 rocznie. Warunkiem jest, aby pracownik nie otrzymywał dodatku za rozłąkę, a pracodawca nie zwracał wydatków na dojazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.